DEKLARATA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Dr. Manolis Dermitzakis - Neurolog

Doktor i Departamentit të Mjekësisë, A.U.Th. Ritrajnuar në Godeshohe, Gjermani.

DEKLARATA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Kjo Deklaratë e Mbrojtjes së të Dhënave Personale përshkruan të dhënat personale që dermitzaki.gr mbledh për ju, mënyrën se si ne përdorim dhe mbrojmë të dhënat tuaja personale, dhe zgjedhjet që keni për mënyrën se si ne i përdorim ato të dhëna.

Ne e pranojmë se mbrojtja e të dhënave personale është një përgjegjësi e vazhdueshme, dhe për këtë arsye ne do të përditësojmë dhe ndryshojmë periodikisht këtë Deklaratë. Ju lutemi vizitoni faqen tonë të internetit herë pas here https://dermitzaki.gr/ për t'u siguruar që jeni të vetëdijshëm dhe të kënaqur me çdo ndryshim.

1. Kush jemi ne
Ne jemidermitzaki.com – EMMANUEL DERMITZAKIS NEUROLOG, një Klinikë Neurologjike me vendndodhje në Toumpa, Selanik, PO Box 543 52, Dim. Tsiapanou 36-38 në katin e 1-të.

 

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një mjedis të sigurt, duke përmirësuar kujdesin ndaj pacientit dhe duke ofruar cilësi operacionale brenda kufizimeve kohore dhe buxhetore. Në Klinikën tonë trajtojmë një mori sëmundjesh neurologjike dhe investojmë vazhdimisht në pajisje moderne teknologjike.

2. Çfarë të dhënash personale mbledhim për ju?
2.1. Emri i plotë / Emri i kompanisë. Ne mbledhim emrat dhe mbiemrat e klientëve tanë dhe emrat e personave kontaktues të klientëve tanë kur ata shprehin interes për shërbimet tona ose regjistrohen në buletinin tonë (gazete) ose merrni pjesë në konkurset dhe promovimet tona.
2.2. Adresa e emailit. Ne mbledhim adresën e emailit të klientëve tanë dhe kontakteve të klientëve kur ata shprehin interes për shërbimet tona ose regjistrohen për buletinin tonë (gazete) ose merrni pjesë në konkurset dhe promovimet tona.
2.3. adresa postale. Ne mbledhim adresën e shtëpisë ose të biznesit të klientëve tanë për qëllime faturimi dhe për të dërguar çdo faturë të printuar me postë.
2.4. Informacione të tjera kontakti. Ne mbledhim informacione të tjera kontakti, si numrin e telefonit të klientëve tanë ose personat e kontaktit me klientët, për të ofruar shërbimet tona më mirë dhe më shpejt.
2.5. Detajet e çmimit. Ne mbledhim informacionin e klientëve tanë që është i nevojshëm për faturimin e shërbimeve tona, si për shembull A.F.M. dhe A.M.K.A.
2.6. Ne përpiqemi të minimizojmë rrezikun për të drejtat dhe liritë tuaja duke mos mbledhur të dhënat tuaja personale të ndjeshme.

3. Si i mbledhim të dhënat tuaja personale?
Ne mbledhim të dhënat tuaja personale kur ju shprehni interesin tuaj për shërbimet tona, kur hyjmë në një marrëdhënie kontraktuale për ofrimin e shërbimeve tona, kur vizitoni faqen tonë të internetit ose kur regjistroheni në gazete ne. Ne nuk ia shesim të dhënat tuaja personale askujt dhe i ndajmë ato vetëm me palët e treta që lehtësojnë ofrimin e shërbimeve tona për ju.

4. Si i përdorim (përpunojmë) të dhënat tuaja personale?
Ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:
4.1. Ofrimi i shërbimeve tona. Ofrimi i shërbimeve në sektorin e shëndetësisë.
4.2. Veprime marketingu dhe/ose promovuese, të tilla si pjesëmarrja në konkurse ose emailet që ne u dërgojmë periodikisht atyre që janë abonuar në buletinin tonë. Në listën e njerëzve të cilëve u dërgojmë buletinet, mund të shtojmë edhe ata që na japin adresat e tyre të emailit gjatë komunikimit tonë dhe që na thonë se dëshirojnë të marrin buletinet. Në çdo buletin, marrësit i jepet mundësia të deklarojë se nuk dëshiron të marrë të tjerë buletinet nga ne.

5. Baza e ligjshme për përpunimin e të dhënave tuaja personale
5.1. Përpunimi i të dhënave tuaja personale për ofrimin e shërbimeve tona për ju bazohet në lidhjen dhe ekzekutimin e një kontrate ose - me kërkesën tuaj - në veprimet përgatitore për lidhjen dhe ekzekutimin e një kontrate.
5.2. Përpunimi i të dhënave tuaja personale për qëllime marketingu dhe/ose promovuese bazohet në pëlqimin tuaj.
5.3. Në disa raste, përpunimi i të dhënave tuaja personale është i nevojshëm për qëllimet e interesave tona legjitime ose për qëllimet e pajtueshmërisë sonë me legjislacionin kombëtar dhe/ose evropian.

6. Koha e ruajtjes së të dhënave tuaja personale
6.1. Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa zgjat marrëdhënia jonë e biznesit. Ne i ruajmë të dhënat personale të klientëve dhe konsumatorëve tanë për të paktën pesëmbëdhjetë (15) vite në mënyrë që të jemi në gjendje të përmbushim detyrimin tonë për të mbajtur shënime të sakta për autoritetet tatimore ose të tjera administrative.
6.2. Ne ruajmë të dhënat personale të personave që janë regjistruar në buletinet (dhe/ose në aktivitetet tona promovuese) derisa këta persona të na deklarojnë se nuk dëshirojnë më të marrin buletine dhe/ose materiale promovuese nga ne.
6.3. Për më shumë informacion se ku dhe për sa kohë ruhen të dhënat tuaja personale, ju lutemi kontaktoni contact@dermitzaki.gr.

7. Garancitë që marrim për të mbrojtur të dhënat tuaja
Kur na jepni të dhënat tuaja personale, ne marrim hapa për t'u siguruar që ato të mbahen të sigurta. Për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne marrim masa fizike, teknike dhe organizative për t'i mbrojtur ato. Ne përditësojmë dhe rishikojmë teknologjinë e sigurisë që përdorim në mënyrë të vazhdueshme. Ne e kufizojmë aksesin në të dhënat tuaja personale vetëm për ata punonjës që duhet t'i dinë ato të dhëna për t'ju ofruar përfitime ose shërbime. Përveç kësaj, ne edukojmë punonjësit për rëndësinë e konfidencialitetit dhe ruajtjen e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave tuaja personale. Ndër të tjera, ne kemi zbatuar masat dhe procedurat e mëposhtme teknike dhe organizative për të mbrojtur të dhënat tuaja personale nga çdo humbje, ndryshim, përpunim ose ndryshim i paligjshëm:
– enkriptimi;
– zbulimin dhe menaxhimin e shkeljeve të sigurisë;
– përdorimi i serverëve të vendosur në dhoma me akses të kufizuar dhe që i nënshtrohen kontrolleve të rregullta;
– përdorimi i sistemeve të informacionit dhe programeve kompjuterike të instaluara në një mënyrë që minimizon përdorimin e të dhënave personale dhe/ose të të dhënave të vërtetimit të përdoruesit;
– miratimin e procedurave të veçanta për ruajtjen e të dhënave personale dhe fshirjen/shkatërrimin e sigurt të tyre;
– qasje në sisteme dhe baza të të dhënave mbi bazën “nevoja për të ditur”.

8. Kur dhe si i ndajmë të dhënat tuaja personale me të tjerët?
Si pjesë e aktiviteteve tona, ne përdorim ofrues të palëve të treta që ofrojnë shërbime në emrin tonë. Kështu, mund të na duhet të ndajmë të dhënat tuaja personale me ta. Megjithatë, ne ndajmë me ta vetëm të dhënat tuaja personale që janë të nevojshme për të ofruar shërbimet që u kërkojmë dhe ne kërkojmë që ata të mbrojnë të dhënat tuaja dhe jo t'i përdorin ato për qëllime të tjera. Të dhënat personale që mbledhim nga ju ruhen në një ose më shumë baza të dhënash të organizuara nga palë të treta të vendosura brenda Bashkimit Evropian. Këto palë të treta nuk përdorin ose kanë qasje në të dhënat tuaja personale për ndonjë qëllim tjetër përveç ruajtjes dhe marrjes së tyre për Kompaninë tonë.

9. Të drejtat tuaja
Ju keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat tuaja personale, të cilat ne i përpunojmë. Përveç kësaj, ju keni të drejtat e mëposhtme:
9.1. E drejta për korrigjimin ose fshirjen (në raste të caktuara) të të dhënave tuaja personale.
9.2. E drejta për të kufizuar përpunimin ose për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale.
9.3. E drejta (sipas kushteve) për të marrë të dhënat tuaja personale për t'u përdorur diku tjetër.
9.4. Në rastet kur ne përpunojmë të dhënat tuaja personale bazuar në pëlqimin tuaj, ju gjithashtu keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, pa ndikuar kjo në ligjshmërinë e përpunimit për periudhën përpara tërheqjes së pëlqimit tuaj.
Për të ushtruar të drejtat tuaja, ju lutemi plotësoni Formularin e Kërkesës – Ushtrimi i të Drejtave të Subjektit të të Dhënave.
Së fundi, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit kompetent të pavarur grek, që është Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale (http://www.dpa.gr/).

10. Transferimi i të dhënave personale jashtë BE-së
Të dhënat personale që mbledhim nga ju nuk transferohen ose përpunohen jashtë Bashkimit Evropian.

11. Përdorimi i cookies
Ne përdorim cookies (skedarë të vegjël teksti që ruhen në pajisjen tuaj kur shfletoni internetin) për të mbështetur faqen tonë të internetit, për të ofruar shërbimet tona në internet dhe për të mbledhur informacion. Cookies na lejojnë, ndër të tjera, të ruajmë preferencat dhe cilësimet tuaja, të ofrojmë reklama bazuar në interesat tuaja dhe të analizojmë se si funksionojnë uebsajti ynë dhe shërbimet në internet.

12. Si të na kontaktoni?

Ju mund të na kontaktoni për çdo pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale ose përdorimin tonë të cookies ose për të ushtruar të drejtat tuaja, duke përdorur formulari elektronik i kontaktit të faqes sonë të internetit ose duke dërguar email në contact@dermitzaki.gr

13. Informacioni i publikimit – Ndryshimet dhe përditësimet
Kjo Deklaratë është përditësuar për herë të fundit më 12/12/2020.
Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar dhe përditësuar këtë Deklaratë në çdo kohë, për çfarëdo arsye, pa paralajmërim për ju, përveç postimit të Deklaratës së përditësuar në faqen tonë të internetit. Ne mund të dërgojmë email periodik për t'ju kujtuar ndryshimet dhe përditësimet në këtë Deklaratë, por ju duhet të kontrolloni shpesh faqen tonë të internetit për t'u informuar për deklaratën aktuale dhe të zbatueshme të privatësisë.

Lini një takim për Migrenë Ekzaminimi Neurologjik Emërimi Këshilla

2310 923 883 693 741 5244